Ändringar & tilläggsarbeten

Placering, typ av trappa kan helt ändra karaktären i huset. Vi ändrar ritningarna för att få trappan perfekt placerad. Det resultera i att jag ska köpa till några limträbalkar och att Jörgen åtar sig extraarbete… Då är det bra att ha kontroll på vad som gäller… Att var helt överens om kostnaderna och vad som ska göras! Eftersom jag har god dialog med min byggare Jörgen så är jag inte det minsta orolig…

Gör du tillval i efterhand, dvs. efter det att Du tecknat avtal, innebär detta i realiteten att du sluter ett nytt avtal (ett tilläggsavtal), du kan då använda särskilda blankettmallar som knyter an till ABS 09 (tidigare ABS 05) och finns att hämta hem på Villaägarnas hemsida eller klicka HÄR och klicka på fliken ÄTA ABS09 till höger. Vidare bör du vara medveten om att ändringsarbeten eller tilläggsarbeten kan kräva ändringar av omfattning av byggfelsförsäkring och säkerheter, en kontakt bör alltid tas med försäkringsgivaren och/eller husproducenten om du bygger prefabhus.

Enligt ABS 09 och konsumenttjänstlagen finns ingen skyldighet för entreprenören att utföra ändringsarbeten som du vill ha utförda, utan det krävs att ni kan komma överens annars gäller det ni först avtalade. Om du vet med dig att det finns tveksamheter eller sådant som du kan komma att vilja ändra från ursprungligt avtal kan det vara klokt att skriva in i avtalet att beställaren har rätt att ändra sig. Exempel på ändringar som kan vara aktuella; dörrplacering, märke på spis, annan vitvara. Eller för att vara helt överens om vilka kostnader ändrings eller tilläggsarbetet medför.

Enligt konsumenttjänstlagen gäller följande beträffande tilläggsarbeten:
Framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta, skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Kan inte konsumenten nås eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar från konsumenten inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet

  1. om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, (som lågt brukar belopp upp till 15 % av ursprungspriset räknas) eller
  2. om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget

Näringsidkaren är skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten, om konsumentens anvisningar inte kan inhämtas eller om konsumenten begär det.

Som beställare har du ingen skyldighet att låta entreprenören få utföra eventuella tilläggsarbeten, utan om det skulle finnas skäl till det, kan du anlita annan entreprenör för detta. Normalt är det dock något du avråds från eftersom det då kan bli komplicerat att ha flera avtalsparter.

Lämna ett svar