Entreprenad från upphandling till garantitidens utgång

 

Förfrågningsunderlag
Lägga ned tid och omsorg på att skriva förfrågningsunderlag till entreprenörer. Särskilt viktigt är detta vid upphandlingar av fast pris. Förfrågningsunderlaget ska i detalj beskriva vad du förväntar dig, särskilt viktiga krav, och på vilket sätt du önskar att entreprenören skall uppfylla kraven.

Följande handlingar är bra att ha inför upphandling av entreprenad;

  • Situationsplan
  • Fasadritning
  • Sektionsritningar
  • Arbetsbeskrivning
  • Detaljbeskrivning av konstruktioner mm.
  • Konstruktionsritningar (med angivelser av mått, mängder, kvalitet, dimensioner och förband mm.)
  • Markritningar (redovisande befintlig och färdig mark, mått och kvalitet på utvändiga planer, kvalitet och arter av gräsmattor och planteringar, bänkar, stängset, cykelställ, dränering, beläggningar, parkeringar och vägmarkeringar)
  • VVS-ritningar (in- och utvändiga vatten och avloppsanläggningar, installationer för VVS)
  • Ventilationsritningar (luftbehandlingssystemets aggregat och kanaler, inklusive reglerutrustning)
  • Elritningar (redovisning av matningar, transformatorer, ställverk, enlinjescheman, uppställningar, kanalisation, centraler, placering av uttag och armaturer,  svagströmsanläggning, larm)

Anbud
Anbudet skickas till byggherren före anbudstidens utgång.

Förhandling
Förhandling mellan anbudsgivare och beställaren genomförs och oklarheter i anbuden diskuteras.

Beställning
Skriftlig beställning från beställaren för att alla villkor i avtalet skall bli dokumenterade och oenigheter ska undvikas.

Avtal-/kontrakt
När du har valt entreprenören, skriver ni ett avtal. Bygger du nytt hus använder du Entreprenadkontrakt ABS 09.

Byggstart
Entreprenören påbörjar arbetet.

Slutbesiktning
När entreprenören anmält att entreprenaden är klar för slutbesiktning genomförs denna, i regel med en av beställaren utsedd besiktningsman.

Om entreprenaden vid besiktning blir godkänd, är entreprenadtiden avslutad och garantitiden börjar löpa. Entreprenören har nu avlämnat entreprenaden till beställaren. Arbetsområdet upphör, entreprenören har inte längre rätt att fritt disponera området. Entreprenörens rätt till ändringar och tilläggsarbeten upphör.

Garantitid
Före garantitidens utgång kallar byggherren till garantibesiktning. Om entreprenaden vid garantibesiktningen blir godkänd, ansvarar entreprenören, endast för sådana fel som är väsentliga och har sin grund i vårdslöshet hos entreprenören. För detta ansvar gäller i lag föreskriven preskriptionstid om 10 år.

Lämna ett svar