Granska avtal med lupp

Här är några saker du kan tänka på och se efter innan du skriver under…

KÖPEAVTAL

Du ska enligt lag utse besiktningsman. Koppla besiktningarna till (ABS 09 24§) konkreta moment.

Lagen anger att du som konsument får hålla inne så mycket som krävs för att säkerhetsställa dina krav på grund av fel eller dröjsmål. Lite förvirrande så står det följande i AA 12.  ”Besiktningsmannen värderar i samband med slutbesiktningen hur stort belopp som skall kvarstå tills felen är åtgärdade.”

Indexreglering sker enligt MT 74. Basmånad är den månad då fastpris utgår.

Det slutliga priset beräknas enligt följande formel;

Avtalat pris x leveransmånadens index =  Slutpris
Basmånadens index

Statistiska Centralbyrån beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF

En viktig detalj att ha med i kontraktet är en utfästelse om datum för när huset är en utfästelse om datum för när huset ska vara klart och en särskild vitesklausul vid händelse av försening.

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial – AA 12

Ibland erbjuder sig husföretagen att se till att alla kontrakt med entreprenörer blir upprättade. Men det är du som köpare som ska underteckna dem. Vid delad entreprenad har inte entreprenörerna några avtal med varandra måste du själv se till att arbetena samordnas. Eventuellt kan du avtala med någon om att vara samordningsansvarig. Den lämpligaste för detta är byggentreprenören, som är på byggplatsen den mesta tiden.

ENTREPRENADAVTAL

Utnyttja de möjligheter som finns att ställa frågor och få hjälp av en oberoende part. Konsumentvägledarna i kommunerna erbjuder en sådan objektiv och kunnig rådgivning gratis.

Konsumentskydd och bestämmelser
Använd Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenad Entreprenadkontrakt ABS 09 det är avsett att användas vid småhusentreprenader dvs vid uppförande av en-eller tvåbostadshus men kan även användas vid såväl till- som ombyggnad.

Pris
Indexreglering är inte ovanligt och ska anges i avtalet för att få användas. Indexreglering innebär en justering av priset beroende på omständigheterna. Höjningar av priser för entreprenörens kostnader. Klausulen i avtalet knyts till index som publiceras av offentliga myndigheter.

Prisinformationslagen ger dig rätt att få veta om priset för varor eller tjänster.

En ungefärlig prisuppgift får inte överskridas med mer än 15% såvida inget annat överenskommits.

Tidsplan och vite vid försening
I tidsplanen regleras når arbetet ska påbörjas och avslutas. I samband med tidsplanen bör du också reglera frågan om vite. Vitesklausulen säger att entreprenören ska betala ett vite dig om det uppstår förseningar i bygget. Vitet ska utgå med 1% av kontraktssumman per påbörjad försenad arbetsvecka. Beloppet bör vara tillräckligt tilltaget så att entreprenören känner sig motiverad att påbörja och avsluta arbetena i tid. Överenskommelse om tilläggsarbete kan innebära rätt till tidsförlängning och därmed skjuta en vitesrätt framåt i tiden.

Betalplan
Ett gott råd är att få med i avtalet att du har rätt att hålla inne dels 10 procent av kontraktssumman tills dess att samtliga arbeten eller anmärkningar enligt slutbesiktningsutlåtandet har åtgärdats på ett fackmässigt sätt, dels 5 procent av kontraktssumman tills dess eventuella anmärkningar i garantibesiktningsutlåtandet har åtgärdats på ett fackmässigt sätt.

Konsumentverket finns en lista över generella råd som kan vara bra att tänka på om du står i begrepp att köpa eller anlita ett husföretag för husbygge. Arbetena skall i sin helhet uppfylla myndigheternas lagar och förordningar.

Konsumenttjänstlagen (1985:716)
För småhusentreprenader gäller särskilda bestämmelser enligt konsumenttjänstlagen (51-61 §§), som bl.a. förbjuder förskott; bestämmelser som inte gäller för övriga konsumententreprenader.

Särskilda bestämmelser om småhusentreprenad
51 § Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om
1. arbetets omfattning,
2. priset eller grunderna för hur priset bestäms,
3. tiden för betalning, och
4. tiden för arbetets avslutande,
om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt. Lag (2004:554).

52 § Vid småhusentreprenad är konsumenten inte skyldig att betala för annat än utförd del av entreprenaden.
Om det enligt 53 § skall göras en slutbesiktning, har konsumenten, trots 41 § första stycket, rätt att hålla inne tio procent av det avtalade priset till dess att småhusentreprenaden har godkänts enligt 56 § andra stycket. Lag (2004:554).

Det är således entreprenören som tar den största risken vid ofullständiga avtal. Denna bestämmelse är ny sedan två år tillbaka och inte känd av flera entreprenörer. Beställaren har i och med detta ett rejält övertag vid eventuell tvist om dessa delar.

Är du det minsta osäker på om avtalet är korrekt utformat, låt en advokat eller byggkonsult granska det innan du skriver under.

Bra och tydliga avtal förebygger att problem uppstår!

Lämna ett svar