Hur överklaga avslag på bygglov?

Jag har varit orolig för och hört hur folk får avslag hela tiden så jag var beredd att överklaga.. men nu slapp jag det.

Lycka till alla som måste överklaga avslag på bygglov.

Överklagande enligt plan- och bygglagen
De flesta beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10) PBL, som fattas av den kommunala byggnadsnämnden eller av kommunfullmäktige kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Den som är berörd av ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen kan normalt överklaga detta. Det rör bland annat bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, detaljplan, fastighetsplan, områdesbestämmelser, översiktsplan, olika förelägganden samt avgifter knutna till dessa beslut.

Vem har rätt att överklaga?
Förutom den som beslutet gäller kan grannar och andra vars intressen påverkas ha rätt att överklaga. Då det gäller planer och områdesbestämmelser måste man dessutom ha yttrat sig skriftligen under planens utställningstid. Om ett beslut (t.ex. ett bygglov) till någon del redan tidigare har avgjorts i detaljplan, områdesbestämmelser eller förhandsbesked får beslutet till den delen inte överklagas.

Vissa beslut av kommunfullmäktige (t.ex. om översiktsplan) kan överklagas av samtliga medlemmar av kommunen. Överklagande görs i dessa fall till Länsrätten, som gör en begränsad prövning av beslutet, s.k. laglighetsprövning.

Hur överklagar man?
Ett överklagande ska lämnas in till kommunen inom tre veckor från att man fått del av beslutet. Ange varför beslutet bör ändras. Det är också lämpligt att ange varför man anser sig berörd av beslutet, varvid man gärna kan uppge egen fastighetsbeteckning.

Handläggningen hos kommunen
Kommunen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Om det kommit in för sent så avvisar kommunen överklagandet. Kommunen bedömer också om den självmant bör ompröva beslutet. I annat fall skickas överklagandet och övriga handlingar till Länsstyrelsen.

Handläggningen hos Länsstyrelsen
Hos Länsstyrelsen handläggs ärendet av jurister. I de flesta ärenden deltar även handläggare med specialistkompetens inom andra områden, t ex antikvarier eller miljöskyddshandläggare. Förfarandet vid Länsstyrelsen är skriftligt. Beroende på ärendets art kan handläggningen variera något. Om flera parter är inblandade sker ofta en skriftväxling. Även eventuella yttranden från Länsstyrelsens specialister eller andra remissinstanser kan skickas ut till parterna för kommentarer. Vid den skriftväxling som förekommer får man vanligtvis tre veckor på sig för att svara. Det förekommer att Länsstyrelsen åker ut till platsen.

När Länsstyrelsen finner att ärendet är färdigutrett tar Länsstyrelsen ett beslut. Genom detta kan byggnadsnämndens beslut fastställas, upphävas eller ändras beroende på vad som framkommit i ärendet och vilken typ av beslut som har överklagats. Länsstyrelsens beslut delges dem som varit berörda under Länsstyrelsens handläggning.

Överklagande av Länsstyrelsens beslut
Den som inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan överklaga det. Även byggnadsnämnden kan överklaga. Beslut rörande planer överklagas till regeringen och övriga beslut till Länsrätten. Överklagandet ska dock sändas till Länsstyrelsen.

Lämna ett svar