Huset

Hur stort hus får byggas på tomten? Det kan vara smart att rita husets yta på kartan för att bilda sig en uppfattning om möjliga placeringar. Försök föreställa sig hur omgivningen kommer att se ut inifrån huset. Om vatten och avlopp inte är draget till själva tomten så bör man ta reda på var det kommer placeras. Kostnader för indragning beror på hur marken är beskaffad och hur långt det är mellan huset och markgränsen dit vattnet och avloppet är draget.

Regler berörande utformning av hus på tomt Torekov 89:1 m.fl.

För hus och garage får byggnadshöjd ej överskrida 3,0 meter och totalhöjden får ej överskrida 4,0 meter.

Byggnad för stadigvarande vistelse skall ha radonskyddat utförande.

  • Högst två våningar.
  • Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnaden i ett plan utan inredd vind är 190 kvm och för huvudbyggnad med inredd vind eller två plan är 140 kvm. Högsta tillåtna byggnadsareal för uthus är 60 kvm. Maximalt 20% av tomten får bebyggas.
  • Högsta byggnadshöjd i 6,5 meter. Vid 35-45° taklutning får takkupor uppföras till maximalt ¼ av takets längd.
  • Högsta totalhöjd 8 meter. Skorsten, ventilationsrör och dylikt.
  • Största taklutning 45 grader.
  • Endast friliggande hus.

Lämna ett svar