Köpeavtal med husleverantören

Köpeavtalet är en affärsförbindelse som ingås mellan två parter, dig som kund/köpare och husföretaget som säljare.

Köpeavtalet om monteringsfärdigt husmaterial baseras på en skiss/ritning som visar husets utformning samt en leveransdeklaration. Tillval och avvikelser redovisas på en bilaga till köpeavtalet.

Avtalet med Trivselhus regleras genom Allmänna Avtalsvillkor AA05. Dessa anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen KKL.

För att var helt säker på att mitt köpeavtal skickade jag avtalet till juristerna på Villaägarnas Riksförbund.

Här följer svar på mail från Lars Guttman.
– Jag förutsätter att Du är medlem i Villaägarnas Riksförbund. Som medlem i förbundet kan Du vända Dig till någon av förbundets samarbetsadvokater. Som medlem i förbundet har Du, mot att Du uppger Ditt medlemsnummer i förbundet, rätt att samtala med advokat via telefon vid ett tillfälle (max en timme), och detta går på Ditt medlemskap i förbundet. Ringer Du mer än en gång, kommer på personligt besök eller sänder in handlingar för att advokaten skall granska dessa har advokaten rätt att debitera arvode.

Köpeavtal från Trivselhus saknar följande

När skall huspaketet levereras?

Standardavtalet AA05 avser husleveransen (monteringsfärdigt husmaterial), inklusive stommontering i mitt fall. Men även andra entreprenadarbeten sak utföras (i handlingar framgår bl.a. att material som spis och handdukstork ingår i ”byggsatskalkylen”). Hur regleras dessa?

Vanligtvis avtalar man som konsument att standardavtalet ABS09 skall gälla avseende själva entreprenaden (ABS09 tillämpas tillsammans med Konsumenttjänstlagen). I ABS09 finns bl.a. möjlighet till att avtala om vite vid försening med färdigställandet.

Vidare bör man absolut inte medge att besiktningsmannen i samband med slutbesiktning (se under rubriken ”Betalning och säkerhet” i) skall värdera hur stort belopp som skall kvarstå tills felen är avhjälpta. Det finns alltför många fall där besiktningsman (ibland t.o.m anlitad av hustillverkaren/entreprenören) fullständigt missbedömt – medvetet eller omedvetet – kostnaden för att avhjälpa fel. Lagen anger att jag som konsument får hålla inne så mycket som krävs för att säkerställa mina krav p.g.a fel/dröjsmål. Avtala inte bort lagen i denna del!

Du skall enligt lag utse besiktningsman vid entreprenadarbeten. Du skall INTE anlita besiktningsman (och inte heller kvalitetsansvarig) som har någon som helst koppling till husleverantören/entreprenören. Det som framgår av mitt avtal (”Köpeavtal vid köp av monteringsfärdigt husmaterial”) under rubrik ”Färdigställande- och Byggfelsförsäkring” – nämligen att Gar-bo Försäkrings AB skall utse besiktningsman är inte bra för mig.

Trivselhus har ändrat sitt avtal och numera utses en besiktningsman av Gar-bo Försäkringar om du önskar att välja egen besiktningsman ska de omedelbart meddela Trivselhus detta och ge upplysningar om kontakt information till den oberoende besiktningsman du valt att istället anlita.

Koppla förbesiktning (ABS09 pkt. 24 1 st.) till vissa konkreta moment (ex vis grunden klar men dräneringen inte återfyllning, stomresning, våtutrymmen innan täckande moment utförts, etc), samt ange i betalningsplanen att min betalningsskyldighet inte inträder förrän momenten är utförda, besiktigade samt eventuella fel är avhjälpta (det är först då Du fått vad Du beställt).

Det bör framgå av avtalet till vilket plusgiro- eller bankgirokonto betalningen skall ske. När Du får fakturor, kontrollera att betalning sker till de avtalade kontona.

Det finns dessutom fler  invändningar i övrigt avseende avtalsförhållandet, varför min absoluta rekommendation är att anlita kunnig entreprenadrättsjurist som hjälper dig med att få till stånd ett balanserat avtal, med en för Dig tillräckligt säker betalningsplan etc.

Konsumentköplagen
Vid köp av byggnadsdelar, avsedda att utgöra en  huvudsaklig del av ett en- eller tvåbostadshus, gäller att ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnats ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. För att undgå ansvar måste entreprenören visa att felet orsakats av olyckshändelse eller vanvård. onormalt brukande eller liknande från konsumentens sida.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att man tog emot varan (inom 2 månader är alltid OK) och inom tre år från att man tog emot varan. Läs mer i skriften Konsumentköplagen.

Allmänna avtalsvillkor – AA05
Allmänna Avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial, AA 05, är utarbetat av Konsumentverket/KO, Svensk Trähusindustri (STR) och Villaägarnas Riksförbund. AA 05 är avsett att användas vid köp av monteringsfärdigt husmaterial och är en komplettering till konsumentköplagen. Även om stommontering (observera skillnaden mellan stommontering och totalt entreprenadåtagande för uppförande av hus – då ABS 09 och konsumenttjänstlagen är tillämpligt) ingår i köpet av byggsatsen skall avtalet betraktas som köp och inte som en tjänst. Även då ska AA05 användas. Läs mer i skriften AA05.

Innan du skriver på något avtal om att bygga hus, har du rätt att få en individuellt anpassad kalkyl för produktionen, finansieringen och boendekostnaden. Läs mer i “Riktlinjer för individuell information om kostnader vid marknadsföring av styckebyggda småhus” (KOVFS 1998:6), finns tillgänglig på, Yumpu.se.

 

– Här får man inte vara dumsnål.

Lockas inte av att den ingår i avtalet utan ha anlitat experthjälp.

Byggherren
Det är du som ska stå som beställare. Den som beställer är också byggherren. Som byggherre har Du allt ansvar gentemot omgivningen. Ett exempel på detta ansvar är att se till att det föreligger en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att förstå vilket ansvar byggherren har. I princip jämställs du med jättarna Skanska och NCC. Du har det yttersta ansvaret för att samhällets krav och regler följs. Genom att utse kvalitetsansvarig kan du dock överföra en del av ditt ansvar beträffande tekniska egenskaper på denne.

Det är viktigt att teckna de försäkringar som krävs.

Köpavtal
Vid köpeavtal med husleverantören blir säljaren en viktig person. Kontrollera att säljaren är behörig att företräda husföretaget.

Avtalet ska vara skriftligt och ska även omfatta tillval. Precisera så noggrant som möjligt vad som ska ingå, vem som ska köpa material och stå för bygglovsansökan mm. Viktigt att notera är att om inget särskilt står angivet i avtalet om material eller standard – har husföretaget/entreprenören rätt att välja billigast tänkbara material och bygga enligt enklaste standard.

Gå noggrant igenom leveransdeklarationen med din säljare. Det är där du kan läsa om försäljningsvillkor (priser, leveransbestämmelser, betalning, försäkringar, leveranser) men även information om huskonstruktionen (bjälklag, väggar, tak, fönster, dörrar, trappor, lister, värme, ventilation, elinstallation mm) kontrollera krav på brandskydd det levereras allt som oftast mot pristillägg.

Pris
Det är inte ovanligt att priset indexregleras. Förekomsten av indexreglering ska anges i avtalet för att få användas. Förutsättningarna för indexreglering bör vara reglerade i avtalet.

Tidsplan & vite
Enligt konsumentköplagen har du rätt till skadestånd om husleveransen blir försenad. Även om du inte har en vitesklausul som ger dig en viss ersättning kan du ha rätt till skadestånd.

Betalplan
Betalplanen ska vara kopplad till leverans. Ett gott råd är därför att försöka få med i avtalet att du skall äga rätt att hålla inne dels 10 procent av kontraktssumman tills dess att samtligt material levererats.

Bostadsskyddsförsäkring
Alla kunder som tecknar köpeavtal med Trivselhus får försäkringen Bokostnadsskydd utan extrakostnad! Vad innebär försäkringen? Om du som husköpare drabbas av hel arbetsoförmåga (p.g.a. sjukdom eller olycksfall) eller ofrivillig arbetslöshet, betalar försäkringen ut max 5.000 kr per månad i max 6 månader. Ersättningen är avsedd för betalning av boräntekostnaden och uppvärmningen. Försäkringen gäller i 12 månader från den dag du tillträder ditt nya Trivselhus.

Tips:
Bli medlem i Villaägarnas Riksförbund. Alla medlemmar har tillgång till fri rådgivning i de flesta villaägarfrågor, t ex fastighetsrätt,  bygglov,  familjerätt, köprätt, boendeekonomi, samfällighetsföreningar, trädgårdar, fastighetsmäklare, byggnadsteknik, arkitektur, energi, plan- och byggfrågor, byggnadsteknik, geologi,  byggnadsskador samt VVS.

Rådgivningsavdelningen på Villaägarnas informerar om BYGGA NYTT HUS – Villaägarna

Villaägarnas Juristbyrå för processer och upprättar handlingar. Du når Juristbyrån på 010-750 01 00 eller juristbyra@villaagarnas.se

Lämna ett svar