Markentreprenör

Marken ska förberedas för att en grund till huset ska kunna byggas. I en offert på markarbete ingår vanligen schaktning, återfyllnad som stadgar upp marken under grunden i form av grus, dränering runt grunden, grävning för vatten och avlopp, dagvatten och elanslutning samt beredning av marken runt huset för korrekt avrinning. Pris 1.800 – 3.000 kr/kvm inkl moms.

Flyttning, rivning, demontering, trädfällning, röjning mm tillkommer om inget annat angivits i offerten.

Geoteknisk undersökning
För att undersöka markens stabilitet och risk för fuktproblem utförs geotekniska undersökningar.

Geoteknisk undersökning krävs enligt Boverkets Konstruktionsregler BKR 4.22. Innan du  beställer en geoteknisk undersökning kan det vara värt att undersöka om det redan finns. När kommunen säljer tomter har de ofta gjort en geoteknisk undersökning för att se om tomterna är lämpliga för bebyggelse. De har ofta även gjort radonberäkningar. Uppgifterna är offentliga handlingar hos kommunen. När den inte gjorts kan en geotekniska undersökningar krävas för att få bygglov.

Utsättning
Vid de flesta byggnationer krävs ibland att man utför en utsättning och lägeskontroll. Det framgår av bygglovsbeslutet. Med utsättning menas att man märker utbyggnadens läge i plan och höjd på marken enligt bygglovsbeslutet. När grundläggningen är klar gör man en lägeskontroll där man kontrollerar att byggnaden kommit i rätt läge i plan och höjd på fastigheten.

Mätningarna ska utföras av en person med grundläggande mätningstekniska färdigheter.

Vad ingår i Trivselhus kalkyl?

MARK

 • 1 ton/m2, singel och makadamm
 • Matjordsavtagning och jordschakt ingår till ett djup av max 60 cm på yta som ska bebyggas med bostadshus och max 4 m ut från vägglivet.
 • Matjordsavtagning och jordschakt ingår till ett djup av max 50 cm på yta som ska bebyggas med garage/carport och max 2 m ut från vägglivet.
 • Jordschakt för plintar utförs enligt ritning.
 • Jordschakt för VA-servis ingår med max 8m om inget annat angivits i Objekts-PM.
 • Jordschakt för el- och teleledning ingår från anslutningspunkt vid tomtgräns fram till husgrund.
 • 3 st tomrör med dragtråd enligt nätägarens/operatörens anvisningar för el, tele/data samt ett i reserv från husliv till anslutningspunkten vid tomtgräns ingår. Draggrop utförs vid husliv samt enligt nätägarens/operatörens anvisningar.
 • Jordschakt för vegetationsytor ingår ej.
 • Matjord och schaktmassor förblir beställarens egendom och läggs upp på lämplig plats på tomten.
 • Eventuell upplastning och borttransport av matjord eller andra schaktmassor ingår ej.
 • Bergschakt, avtäckning berg, sprängbesiktning mm.
 • Tillkommer om inget annat angivits i Objekts-PM fyllningar mm.
 • 150mm fyllning under byggnad med stenmaterial i kornstorlek 8-32mm.
 • 200mm fyllning med stenmaterial i kornstorlek 8-32mm mot väggar, kantbalkar, socklar som skall motfyllas med jord.
 • Resterande fyllning mot husgrund utförs med befintliga schaktmassor, om dessa uppfyller erforderliga krav, till överbyggnadens underkant eller till angiven nivå.
 • Minst 100mm fyllning för ställning med bredd 200cm runt husgrund utförs med stenmaterial i kornstorlek 0-32mm.
 • Fyllning under, runt och över ledningar utförs enligt Hus AMA.
 • 250mm fyllning med bärlagergrus 0-40mm till infart/uppställningsplats samt eventuell carport på en totalyta av max 40m2.
 • Geotextil utläggs under bärlagergrus samt under hus vid erosionskänslig mark.
 • Återfyllning av draggropar ingår ej. Material till detta läggs upp bredvid draggroparna.
 • Återställande, finplanering mm.
 • Ytor som skadats i anslutning till tomten återställs.
 • Utplacering av befintliga eller anskaffade massor på vegetationsytor tillkommer.
 • Finplanering tillkommer.

YTTRE VA

 • I entreprenörens åtagande ingår 8 meter servisledning om inget annat anges.
 • Dagvatten
 • Stuprörsanslutning avslutas i höjd med blivande sockel.
 • Stuprörsanslutningen justeras av entreprenören efter att stuprör och lövsil är monterade.
 • Dagvattenledning dras enligt VA-ritning och ansluts till kommunens VA-nät alternativt stenkista eller fördröjningsmagasin enligt kommunens anvisningar.
 • Dagvattenledning slopas i samråd mellan beställare och entreprenör. Stuprören avslutas med utkastare.
 • Dränvatten
 • Dräneringsledning läggs runt huset enligt VA-ritning och ansluts till kommunens VA-nät alternativt stenkista eller fördröjningsmagasin enligt kommunens anvisningar.
 • Dräneringsledning slopas i samråd mellan beställare och entreprenör.
 • Spillvatten
 • Spillvattenledning dras fram till varje rum som har avlopp enligt VA-ritning.
 • Förbindelser och vidare dragning i rummen utförs av annan entreprenör.
 • Tappvatten
 • Ledningen förläggs i skyddsrör och avslutas där vattenmätaren eller inkommande vatten är redovisad på VA-ritningen.
 • Vid krypgrund avslutas ledningen i grunden med en slinga rör nära vattenmätarens placering och så att ledningen räcker fram till vattenmätaren.
 • Brunnar i mark
 • Brunnar enligt VA-ritning.
 • Höjdjustering utföres av den som gör finplaneringen.
 • Betäckningar till brunnarna utföres med tätt lock.
 • Betäckningar ska vara körbart om så erfordras, se placering på ritning.
 • Pumpar typ LPS och liknande tillkommer.

I husförsäljarnas kostnadsberäkning för markarbete är priset för markarbete uträknat på en idealtomt. Det är få tomter som har de idealförutsättningar  det tillkommer i de allra flesta fall mer arbete och där med en högre kostnad.

Tips: Titta inte bara på priset på offerter för markarbeten, utan även på vad som faktiskt ingår, och i vilka mängder.

Lämna ett svar