Med känsla för ”finishen”

Hur hittar man duktiga hantverkare som levererar hög standard med engagemang och känsla för ”finishen”?

Det är vanligt att man inte är överens om vad som är att anse som fackmässigt utförande. Konsumenttjänstlagen föreskriver att entreprenören ska utföra sitt åtagande fackmässigt samt med tillbörlig omsorg tillvarata dina intressen och samråda med dig i den utsträckning som behövs och är möjligt.

Någon enkel generell beskrivning om vad som är fackmässigt utförande låter sig inte göras.

Som beställare bör du vara medveten om att fackmässigt utförande sällan innebär högsta möjliga standard på utförandet.

Beträffande konstruktioners placering, bärighet, mm finns beskrivningar i lagar och regler i bl.a. bygglagen. Risken för problem i dessa avseenden är relativt liten. I allmänna material- och arbetsbeskrivningar AMA finns förslag som uppfyller gällande regler. Dessa regler leverera dock inte på krav om finish. Det är vanligt att entreprenörer slarvar med det visuella. Lister spikas lite snett, tätningar med silikon som smetas ut överkanter, golv som knarrar osv. Entreprenören försöker uppfylla AMA med minst möjliga tidsåtgång och offerten är uträknad på minsta möjliga marginal. Som beställare förväntar jag mig att entreprenören ska arbeta med högsta möjliga standard på utförandet. Att lister ska passa samman med millimeterprecision.

Om du förväntar dig mycket hög standard på utförandet bör du noggrant reglera detta i entreprenadavtalet. Använd bilder med exempel och beskrivningar av utförande som du förväntar dig.

Allmänna material- och arbetsbeskrivningar AMA
I AMA finns tusentals beprövade beskrivningar av aktuella beprövade lösningar på utförande och material. De används i dokumentation och kommunikation genom hela byggprocessen. Från förfrågningsunderlag till färdiga bygghandlingar. På så vis talar alla i processen samma språk och det blir tydligt vad som ska göras.

AMA består av fem delar för tekniska beskrivningar; Anläggning, Hus, VVS, Kyl och El samt administrativa föreskrifter.

Tips: Skriv genomtänkta entreprenadavtal! Gå igenom konstruktionsritningarna med din arkitekt. Hur ser fönstersmygarna ut, var placeras fläkt trummorna osv.

Vi tar tacksamt emot foto av arbeten som utförts med känsla för finishen!

Lämna ett svar