Schakt & återfyllning

Innan schaktningen påbörjas kan det var bra att tänka igenom hur trädgården ska utformas om träd och buskar ska bevaras och var schaktmassorna ska placeras.

Matjord och andra massor schaktas bort. Lagra dessa massor på lämplig plast tänk på att du får betala så väl transport som tippavgift för bortforsling av schaktmassor.

Vi planerar att anlägga en avenbokshäck längs cykel/gångbanan vid tomtgränsen. Det kan vara smart att byta ut dålig jord när du har grävmaskiner är på plats, det besparar dig mycket arbete när det sedan är dags att plantera häcken. För att häcken ska bli jämn är det viktigt att jorden är likartad längs hela häckens längd och om vatten blir stående någonstans behövs det dräneras.

Betongplintar grävs ner till staket, eventuellt förstärkas dessa med betong då vi gjuter plattan.

Förberedelser för stenläggning 0/18 mm samkross för uppfyllning av bärlager och 3 cm lager sättsand till ytor som ska stenbeläggas.

Ett cirka 20 cm tjockt lager makadam 16/32 under trädäcket.

.

MARKARBETE

Röjning mm

 • Röjning av ris och stubbar. Ris och stubbar bortforslas.

Schaktning

 • Bort schakt av matjord till ett djup av 30-60 cm på hela tomtytan under befintlig mark. Dessa upplägges på överenskommen plats på tomten under uppfyllnad av tomt och där efter utplaceras över fyllnadsmassor på tomt av husets baksida.
 • Jordschakt för VA-servis.
 • Jordschakt för el- och teleledning ingår från anslutningspunkt vid tomtgräns fram till husgrund.
 • Schakter för markplanering av tomt.

Fyllningar

 • Utfyllnads massor som ritning visar så är det 560 m2 som ligger högre allt behöver inte fyllas upp 60 cm men det ger en bra indikation. Ingen matjord under byggnad eller stödmur.
 • Sättning av 3 st 200 cm ca 75 cm höga L-stöd terrassering av entré (fasad mot öster) Se bifogad ritning. Återfyllning bakom stödmur med makadam
 • Stödmur utvändiga trappor.
 • Makadamfyllning (eller likvärdigt kornstorlek 8-11 mm) ingår med 150 mm/m2 byggarea, Skall vara tvättad makadam inklusive erfoderlig packning samt ev. tätningslager och geotextil utföres under husgrund enligt ritning med detaljer.
 • Makadamfyllning (eller likvärdigt kornstorlek 8-11 mm) mot väggar, kantbalkar, socklar skall motfyllas med jord.
 • Fyllning och kringfyllning för dräneringsledning utförs enligt Hus AMA.
 • Minst 100 mm fyllning för ställning med bredd 200 cm runt husgrund utförs med stenmaterial i kornstorlek 0-32 mm.
 • Återfyllning och kringfyllning för VA-ledningar (inkl stuprörsledningar), värmekulvert och el/teleserviser.
 • Återfyllning mot husgrund och resterande fyllning för rörgravar samt grovplanering av tomt utanför hus samt mellan hus och gata. Återfyllnad görs med lutning 1:10 ut från huset.
 • Geotextil utläggs under bärlagergrus samt under hus vid erosionskänslig mark.
 • För grovplanering med fyllnadsmassor enligt bifogad ritning.
 • Fin planering av tomt. Ut placering av befintliga massor på vegetationsytor.
 • Grusbädd till förberedande stenläggning på altan ca 30 kvm, entré ca 40kvm och vid gäststuga ca 15 kvm.

Garage infart/körväg

 • 250 mm fyllning med bärlagergrus/krossgrus 0-18 mm till infart/uppställningsplats enligt ritning.
 • Uppgrusning och grovjustering för gång och garageinfart. Ytan som ska grusas är ca 225 kvm.

Servisledning

 • Nerläggning av tomrör för inkommande dagvatten, spillvatten, färskvatten, el, ele samt bredband i anslutning till grund under makadambäddens botten.
 • Dragtråd enligt nätägarens/operatörens anvisningar för el, tele/data samt ett i reserv från husliv till anslutningspunkten vid tomtgräns.

Rörledningar mm

 • Dräneringsledning läggs runt huset enligt VA-ritning och ansluts till kommunens VA-nät utföres på tillräckligt djup med spol-/rensmöjligheter o.s.v. enligt gällande föreskrifter. Anslutes till dagvattenbrunn.
 • Stuprörsanslutning avslutas i höjd med blivande sockel.

Dagvatten

 • Dagvattenledning dras enligt VA-ritning och ansluts till kommunens VA-nät.
 • Återfyllning av draggropar.
 • Draggrop utförs vid husliv samt enligt nätägarens/operatörens anvisningar.

Spillvatten

 • Spillvattenledning dras fram till varje rum som har avlopp enligt VA-ritning.
 • Förbindelser och vidare dragning i rummen utförs av annan entreprenör.

Tappvatten

 • Ledningen förläggs i skyddsrör och avslutas där vattenmätaren eller inkommande vatten är redovisad på VA ritningen.

Brunnar i mark

 • Brunnar enligt VA-ritning.
 • Beteckningar till brunnarna utföres med tätt lock.
 • Beteckningar ska vara körbart om så erfordras, se placering på ritning.

Kulvert

 • Gräva kulvert mellan garage och hus på 25 meter.

Vinkällare

 • Mäta ut exakt var vinkällaren är placerad.
 • Göra en dränerande bädd av fiberduk och tvättad singel samt en dräneringsledning till en dräneringsbrunn.
 • Montera ytterröret som är sinus profilerat plåtrör.
 • Återfyllnad runt om tills man kommer till underkanten av dräneringslagret på husgrunden. Använd fiberduk, tvättad singel.
 • Kallvatten läggs i makadam under isoleringen.
 • Varmvattnet läggs i cellplasten.

Arbetet debiteras vanligen per timme och tiden ska attesteras av beställaren i särskild tidrapport som är underlag för faktureringen.

😮 vill varna för extra kostnader vid markarbete.

Jag har letat efter avtalsförslag (mall) för hur ett avtal bör se ut/innehålla då man anlitar en entreprenadfirma för markarbetet inför nybyggnation utan framgång. Hoppas att vår sammanställning ovan kan vara andra till hjälp.

Avtals mallar finns att ladda ner på Konsumentverket ABS 09 – Entreprenadkontrakt

2 svar på ”Schakt & återfyllning”

 1. Hej!
  Det är fantastiskt kul att läsa din blogg. Den är verkligen innehållsrik och strukturerad.
  Vänliga hälsningar
  Lisbeth

 2. Åh, du är för söt!

Lämna ett svar