Schaktning & dränering

Innan schaktningsarbeten kan påbörjas måste du undersöka om det finns några ledningar i marken. Kontakta energiverket, vattenverket och Telia. Om de finns ledningar märker du ut dem med käppar och där får man gräva förhand. Om man gräver av ledningar kan det orsaka långdragna förhandlingar om ansvarsfrågan.

Buskar och växter som står i vägen måste tas bort och träd fällas mm. Du bör tänka igenom hur trädgården ska planeras och ta tillvara schaktmassor. Bind samman trädens grenar med rep för att skydda dem.

Schaktgropen bör ligga ca 1 meter utanför husets färdiga grundmur. Då finns tillräckligt med plats att arbeta med isolering och dräneringen.

Schaktning
Schakta bort matjorden för huset och ca 1 m extra. Välj storlek på maskiner beroende av hur stort område som ska schaktas mindre arbete mindre grävmaskin och stora arbeten utförs helst med bandgåendemaskiner. De större är dyrare men snabbare. Detta arbete debiteras vanligen per timme.

Stöter man på berg måste man kanske spränga. För att spränga måsten man ha tillstånd och försäkringar. Det kan ta tid att skaffa erforderliga handlingar för att få spränga. Grannhusen inom en radie av 50-100 meter ska besiktigas av besiktningsman före och efter sprängningen. Sprickor kan uppstå i murade fasader. Vibrationer vid sprängning kan orsaka sättningar i grunder och skorstenar.

Kostnad grävare:
Timkostnaden för grävare och grävmaskin (normalstorlek) kostar c:a 650 kr + moms. Kostnaden är givetvis sedan timberoende på hur mycket övrigt du gör på tomten. Vi var exempelvis tvungna att ändra lutningar och utjämna gropen på tomten.

En normal grävning kan uppskattas grovt till ca 20 timmar (ca 2,5 dagar) och det skulle ge en kostnad på 13.000 kr.

Återfyllning
Återfyllning görs i etapper med växelvis dränerande material och valfritt material. Större stenar i återfyllnadsmassorna bör undvikas. Återfyllningen bör packas så bra som möjligt. Packning kan göras med schaktmaskinen eller med en vibreringsmaskin. Du bör se till att det blir ett fall på 1:10 i mist 3 meter ut från huset.

Dräneringsledningar
Gör djupare schaktning för dräneringen. Teoretiskt sett utgör dräneringsledningens underkant det lokala grundvattnets högsta tänkbara nivå. Dessa nivåer måste vara lägre än husets grundkonstruktionen.

Ledningarna läggs med lutning 1:200 med 50-100 mm dränerande grus runt om. Man använder fiberduk för att förhindra igenslamning av rören. I vårt fall ansluts ledningen till kommunens ledningsnät i gatan för s.k. dagvatten.

Om du inte kan ansluta till kommunens dagvatten kan dräneringsledningarna anslutas till en s.k. stenkista. Anslut aldrig stuprören direkt till dräneringsledningen. Vi kraftigt regn skulle då stora mängder vatten ledas direkt ned till grundens svagaste punkt, där yttermuren ansluter till bottenplattan. Stuprörens vatten ska ledas via markavloppsledningar till en gårdsbrunnen dit också dräneringsledningen ansluts. Brunnen är utformad så att utloppet mot kommunens dagvattenledning alt. stenkistan placeras lägre än de inkommande rören.

Dräneringsrör av perforerad plastslang, levereras i rullar.

Ta en titt på tidigare inlägg om dagvatten och dräneringsrör HÄR

Lämna ett svar