MARKARBETE

Markarbete burkar inkludera grävning, sprängning och leverans av makadam. Innan schaktningen påbörjas kan det var bra att tänka igenom hur trädgården ska utformas om träd och buskar ska bevaras och var schaktmassorna ska placeras.

Matjord och andra massor schaktas bort. Lagra dessa massor på lämplig plast tänk på att du får betala så väl transport som tippavgift för bortforsling av schaktmassor.

I markarbetet ingår vanligen

  • Schaktning för grund
  • Återfyllnad
  • Dränering
  • Nedläggning av tomrör för inkommande dagvatten och avlopp, dagvatten, spillvatten, färskvatten, el samt eventuellt bredband eller kabel-tv
  • Utplacering av massor runt huset

Lämna ett svar