Tekniskt samråd

Idag hade vi tekniskt samråd med  kontrollansvarig (KA), bygglovshandläggare hos kommunen och byggherren (= mig).

Med till mötet hade jag följande dokument

 • Kontrollplanen
 • Energiberäkningen
 • Kopia av VA anmälan till NSVA

Tillsammans gick vi igenom byggets planering och organisation, KAs kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som berättar vilka kontroller som ska utföras, vem som ska utföra kontrollen och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen.

Följande togs upp under mötet

 • Bygglovsbeslut
 • Utsättning av kommunen – Med utsättning menas att man märker ut byggnadens läge i plan och höjd på marken enligt bygglovsbeslutet. När grundläggningen är klar gör man en lägeskontroll där man kontrollerar att byggnaden kommit i rätt läge i plan och höjd på fastigheten.
 • Geoteknik: Kontroll av grundbotten görs av kvalitetsansvarig och berörd entreprenör. Påträffas dåliga markförhållanden ska geotekniker anlitas.
 • VA ritningar är inlämnade i samband med VA-anmälan till NSVA.
  Byggnaden värmeisoleras enligt bestämmelser i BBR.
 • Värmesystem bergvärme med återvinning.
 • Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Kontroll av fuktskydd i våtutrymme. Medtas i kontrollplanen.
 • Brandskyddsbeskrivning – Vid byggnation av en friliggande villa så behövs oftast inte någon vidare dokumentation av detta. Ibland om man t.ex. har ett garage som ligger nära bostadshuset så skriver man t.ex. att garaget uppfyller EI30. Dvs att det är isolerat och gipsat och står emot brand i 30 minuter.
 • Förvaring av brandfarliga varor, medicin- och tvättmedelsskåp.
 • Skydd mot fall från loft.
 • Kontakta sotarmästare innan eldstaden/imkanalen börjar användas.
 • Takuppstigning utförs enligt BBR i samråd med skorstensfejarmästaren.
 • Brandskyddsdokumentation inlämnas för det att arbetena påbörjas.
 • Färgsättning enligt bygglovsansökan.
 • Byggherren ska utse lämplig arbetsmiljösamordnare och en arbetsmiljöplan ska upprättas.
 • Nybyggda hus ska energideklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk (efter att slutbevis utfärdats).

Startbesked
Om byggnadsnämnden på kommunen efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Mer att tänka på

 • Byggfelsförsäkring/färdigsällandeskydd
 • Anmälan servis till Bjäre Kraft.
 • Söka tillstånd för bergvärme borrning hos miljö och hälsa.
 • Var med under stomresning och se till att byggarna skyddar material mot regn.
 • Se till att plattan är tillräckligt torr innan golvet börjar läggas, fukt kvoten ska vara höst 80, gärna 75 eller 70.
 • Kolla upp att dräneringen görs på ett bra sätt.
 • Kontrollera om massor är bra packade kan man trycka till dem med klacken och om det blir ett stort hål får det göra om. Egentligen ska de packa var 10 cm, men det är svårt att kontrollera.
 • Fönster som går ända ner till marken ska vara av skyddsglas.
 • Begära provtryckning av golvvärme, gärna medan de gjuter plattan.
 • Täcka plattan om det blir minusgrader och till husleveransen.

2 svar på ”Tekniskt samråd”

 1. Vilka grymma tips! TACK

 2. Du kanske kan få ner betongen till en RF på 85%, men det är svårt. Se till att dom gjuter m C32/40 vct 0,45 och in med värme och sorptionsavfuktare direkt.
  Problemet med detta är att träteglarna torkar för fort och vrider sig…

Lämna ett svar